Organisatie

FidesWonen is statutair (zie statuten) een vereniging met leden. De leden kiezen uit hun midden een Ledenraad die, als hoogste orgaan van de vereniging, de belangen van de leden van de vereniging voorstaan. De voorzitter van de Ledenraad is de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan. De Raad van Commissarissen benoemt de leden voor de Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder die eindverantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van FidesWonen. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen pas benoemen, nadat de Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze geeft op de voordracht voor benoeming.

Organogram

In bijgaand organogram is de organisatiestructuur van FidesWonen weergegeven.

Leden

Iedereen van 18 jaar of ouder kan lid worden van de vereniging FidesWonen. Leden hebben via de Ledenraad statutair vastgelegde invloed op het reilen en zeilen binnen de vereniging. Om lid te zijn of te worden van de vereniging FidesWonen is het niet noodzakelijk om ingeschreven te staat als woningzoekende of een woning te huren bij de vereniging. U kunt zich hier inschrijven als lid van de vereniging FidesWonen.
Let op!: Een lid van de vereniging FidesWonen heeft geen voorrang bij het toewijzen van woningen.

Ledenraad

De Ledenraad bestaat minimaal uit 5 en maximaal 11 door de ledenvergadering gekozen leden. Leden moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de profielschets ledenraad.  De bevoegdheden van de Ledenraad zijn in de statuten vastgelegd. De Ledenraad heeft voor haar functioneren een Huishoudelijk Reglement Ledenraad opgesteld. Leden van de Ledenraad treden in principe aan op de eerste dag van enig jaar en op basis daarvan is een Rooster van Aftreden opgesteld. Eventuele verkiezingen zijn tijdens de ledenvergadering van december van enig jaar.
Voor vragen aan de Ledenraad kunt u een mail sturen aan: secretariaatfideswonennl

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan van FidesWonen en bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. De leden van de Raad van Commissarissen werken vanuit het Toezichtsvisie toetsings- en toezichtkader, waarbij de leden moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de profielschets RvC. In het Reglement RvC heeft de RvC haar wijze van functioneren en de wijze van benoeming vastgelegd. Een Commissaris kan maximaal twee perioden van vier jaar aanblijven. Dat is vastgelegd in het Rooster van Aftreden.

Adviescommissies Raad van Commissarissen:Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Commissarissen, in elk geval de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie zijn de taken en bevoegdheden van de adviescommissie vastgelegd.
Auditcommissie
De Auditcommissie van de Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Commissarissen, maar de voorzitter van de Raad van Commissarissen kan geen deel uitmaken van deze commissie. Eén lid beschikt over relevante financiële expertise. In het Reglement Auditcommissie zijn de taken en bevoegdheden van deze adviescommissie vastgelegd. De Auditcommissie ziet er op toe dat FidesWonen passende procedures en controlesystemen gebruikt om de financiële en operationele risico's te beheersen en controleert de integriteit.

Directeur-bestuurder

Het bestuur en de directievoering van FidesWonen is gecombineerd in één functie van directeur-bestuurder. De heer G.J. (Gert-Jan) van der Valk vult deze functie in. Zijn bevoegdheden zijn in de statuten vastgelegd, in het Bestuurs- en directiestatuut de wijze van functioneren.

Een bestuurssecretariaat van twee (parttime) directiesecretaresses ondersteunen de directeur-bestuurder. Zij zorgen voor het agendabeheer, de interne en externe communicatie en ondersteunen de directeur-bestuurder met het personeels- en organisatiebeleid.

Afdeling Bedrijfsvoering & Projecten

De afdeling bedrijfsvoering & projecten, onder leiding van manager J. (John) Capitain, zorgt voor de financiën van FidesWonen. Op de afdeling werken mensen met een financieel administratieve achtergrond. Zij zorgen voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast administreren zij de inkomsten en uitgaven. Onder bedrijfsvoering valt het ICT-beheer en diverse beleidszaken zoals het Inkoop-, Strategisch Vastgoed-, Treasury- en Kwaliteitsbeleid. Onder het onderdeel projecten vallen nieuwbouw, herstructurering en grootschalige renovatie.   

Afdeling Wonen & Beheer

Met de afdeling wonen & beheer, onder leiding van manager P.C. (Peter) Klink, heeft u meestal als eerste contact. Op de afdeling wonen werken mensen met kennis van de (huur)woningmarkt als klantconsulent en huurconsulent. U kunt bij het onderdeel wonen terecht voor alle zaken die met de verhuur, verkoop en leefbaarheid van onze woningen te maken hebben. Denk hierbij aan zaken zoals inschrijven als woningzoekende, verhuur van onze woningen, huurtoeslag, huuropzegging, huurincasso, overlast en dergelijke. Daarnaast zijn onze mensen u graag van dienst als u belt met een reparatieverzoek of als u op het kantoor langs komt met een vraag. Het onderdeel beheer heeft als taak het op niveau houden van het bezit van FidesWonen. Hier werken de mensen met technische kennis. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid (planmatig & niet-planmatig) de uitvoering van onderhoudsprojecten en duurzaamheidsinvesteringen. Direct contact met onze technische mensen heeft u bijvoorbeeld bij de opname van uw woning bij verhuizing of bij diverse onderhoudswerkzaamheden.

Onze medewerkers staan u graag te woord!

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden