Klacht indienen

Dagelijks heeft FidesWonen veel contact met haar huurders en woningzoekenden. Dit kan zijn bij situaties rondom reparatieverzoeken, woningtoewijzing, mutaties of bij inschrijving als woningzoekende. Tijdens deze gesprekken worden er in overleg met de huurder ook beslissingen genomen door medewerkers van FidesWonen. Nu kan het zijn dat een huurder of woningzoekende het niet eens is met een beslissing van FidesWonen. Eveneens kan het zijn dat zaken niet naar tevredenheid van de huurder worden opgepakt, behandeld of opgelost. Dan kan de huurder bezwaar maken. Daarnaast kunnen er ook bezwaren bij FidesWonen binnenkomen via de huurdersverenigingen. De betreffende bezwaren worden door de verantwoordelijke manager opgepakt. Deze bezwaren moet de huurder schriftelijk aan ons kenbaar maken. De manager zal in overleg met de huurder en andere betrokkenen de verschillende argumenten overwegen en ter zake een besluit nemen, waarna de huurder binnen 2 weken een reactie ontvangt.

Is er hierna nog steeds een geschil dan kan de huurder of woningzoekende een formele klacht indienen bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder zal, eventueel na hoor- en wederhoor, de klacht behandelen.

Onafhankelijke Federatieve Klachtencommissie Goeree-Overflakkee
Wanneer een geschil blijft bestaan is er nog de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij Federatieve Klachtencommissie op Goeree-Overflakkee. Deze commissie past hoor- en wederhoor toe en stelt een advies op. Indien de huurder het alsnog niet eens is met de uiteindelijke beslissing, kan de huurder zich wenden tot de kantonrechter.

Het blijft voor FidesWonen een uitdaging om steeds te komen tot een betere dienstverlening, met als doel huurders en woningzoekenden beter te kunnen bedienen en daarnaast bezwaren en klachten te voorkomen.

1. Klachten melden bij de directeur-bestuurder
U kunt dit schriftelijk doen maar ook online door het invullen van het klachtenformulier. De directeur-bestuurder neemt uw klacht binnen veertien dagen in behandeling en zal uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de klacht (schriftelijk) reageren. Als het noodzakelijk blijkt, kunt u uitgenodigd worden om uw klacht toe te lichten waarna behandeling zal plaatsvinden. Het is belangrijk dat u in uw brief het volgende vermeldt:

Naam en adres
Dagtekening
Aanleiding van de klacht
Omschrijving van het handelen of nalaten waarover u klaagt

U kunt uw brief richten aan:

FidesWonen
Bestuurssecretariaat
Postbus 9
3240 AA  Middelharnis

2. Federatieve Klachtencommissie Goeree-Overflakkee
Wanneer de directeur-bestuurder van FidesWonen uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de secretaris van de Federatieve Klachtencommissie Goeree-Overflakkee:

Federatieve Klachtencommissie Goeree-Overflakkee
Secretariaat
Postbus 9
3240 AA Middelharnis

De Klachtencommissie functioneert als een onafhankelijke instantie. Haar taak is te adviseren over de klachten aan de betreffende wooncorporatie op Goeree-Overflakkee. Het is aan de betreffende corporatie het advies van de Klachtencommissie al dan niet op te volgen. De Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee heeft een Reglement voor de Federatieve Klachtencommissie vastgesteld. Deze regeling geldt dus ook voor FidesWonen.

Komt u er ook met de Federatieve Klachtencommissie niet uit, dan kunt u het geschil over de klacht voorleggen aan de kantonrechter.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden