Nieuwsbericht

Woningcorporaties: haalbaarheidsonderzoek fusie

Publicatiedatum: 04-01-2017

De besturen van de vier woningcorporaties op Goeree-Overflakkee, Beter Wonen Ooltgensplaat, Beter Wonen Goedereede, FidesWonen en Woongoed Goeree-Overflakkee, hebben op 12 december een intentieverklaring ondertekend. In de intentieverklaring is afgesproken een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar een mogelijke fusie tot één woningcorporatie op Goeree-Overflakkee.

De afgelopen jaren is er enorm veel veranderd in de wereld van de woningcorporaties. Ook onze huurders hebben dat gemerkt. Een parlementaire enquête, een nieuwe woningwet, opgaven op het gebied van duurzaamheid, passend toewijzen en een verhuurdersheffing zijn slechts enkele kenmerken van een roerige tijd. Blijvende betaalbaarheid van de woningen is een punt wat, gezien de huurverhogingen van de afgelopen jaren, nadrukkelijk op de agenda staat, maar ook beperking van de bedrijfslasten en een inperking van de doelgroep waar de corporaties voor mogen bouwen en aan mogen verhuren door de overheid.

Om alle veranderingen en de enorm toegenomen druk van wet- en regelving het hoofd te bieden werken de vier corporaties de afgelopen jaren nauw samen. Die samenwerking heeft er in geresulteerd dat de corporaties het verstandig vinden om te laten onderzoeken of het voor de volkshuisvestelijke opgaven, voor onze huurders, voor de grote investeringen waar we voor staan, beter is op termijn als één corporatie verder te gaan.

De intern toezichthouders (raden van commissarissen), de huurdersverenigingen en de gemeente zijn  geconsulteerd en/of geïnformeerd  en staan positief tegenover het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek. Ook in de vergaderingen van de leden(raden) is het initiatief onderwerp van bespreking geweest en is men overwegend positief over de uitvoering van het onderzoek.

Het woningbezit van de vier corporaties is verspreid over het hele eiland en bestaat uit ongeveer 6.500 woningen. Dat is 40% van het aantal woningen op Goeree-Overflakkee. Een belangrijk deel van deze woningen is 40 jaar of ouder. Daar ligt ook een forse opgave. Het gaat in de toekomst niet zozeer meer over kwantiteit maar over kwaliteit. Ook de vergrijzing is een uitdaging van formaat als het gaat om woningaanpassing of vernieuwing (sloop en nieuwbouw). De vier corporaties zijn  kwetsbaar op personeelsgebied, maar ook op het terrein van automatisering en digitalisering. Tot slot de verantwoordingshype. Elke corporatie wordt geconfronteerd met een golf aan bureaucratie  en verantwoording aan diverse (overheids)instanties en toezichthouders. De vraag is of de bedrijfsvoering niet effectiever en efficiënter kan als de woningcorporaties op termijn als één corporatie verder zouden gaan.

Al met al veel onderwerpen die in het onderzoek zullen worden meegenomen en afgewogen. Het haalbaarheidsonderzoek, door een onafhankelijk extern bureau, zal in het voorjaar van 2017 worden afgerond. Op basis van de conclusies en aanbevelingen zullen de besturen van de corporaties dan in nauw overleg met de raden van commissarissen, huurdersverenigingen, de leden(raden) en niet te vergeten de medewerkers  besluiten een mogelijke vervolgstap te zetten.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden