Nieuwsbericht

Belanghouders geven inbreng Ondernemingsplan

Publicatiedatum: 20-02-2013

FidesWonen: Bouwen aan een Duurzaam Thuis

Belanghouders geven inbreng Ondernemingsplan

Op donderdagmiddag 7 februari stroomt de Oesterzaal in het Grevelingenrestaurant vol met zo’n 45 belanghouders van FidesWonen. Vertegenwoordigingen van gemeente Goeree-Overflakkee, huurdersverenigingen, zorginstellingen, collega-corporaties, dorpsraden, politie, brandweer, makelaars, ANBO,  Ledenraad en Raad van Commissarissen kwamen bij elkaar om te debatteren over de eerste contouren van het Ondernemingsplan 2013-2016 van FidesWonen.

FidesWonen, met sociale huurwoningen in 8 dorpskernen op Goeree-Overflakkee, heeft onder externe begeleiding van Marije Dronkers van Atrivé haar eerste concept Ondernemingsplan 2013-2016 gepresenteerd. Afgelopen najaar is aan diverse belanghouders via een interview al gevraagd wat zij van FidesWonen gaan verwachten de komende jaren. Nu was het moment aangebroken waarop Gert-Jan van der Valk, directeur-bestuurder van FidesWonen de resultaten kon presenteren. Leefbare kernen, langer in eigen huis, gezonde lokale woningmarkt, duurzaam energiegebruik en de huurder staat centraal; de speerpunten die het beleid van FidesWonen voor de komende jaren gaan bepalen. Van der Valk: “Daarbij realiseren we ons terdege dat wij als FidesWonen zorgdragen voor een HUIS, zeg maar de stenen, maar dat het voor onze huurders een THUIS  is, een plek waar je je veilig kunt voelen,  maar ook een plek van geborgenheid. Een plek ook die (financieel) bereikbaar moet zijn”.  Kees Spiering (een Groningse dichter) zei het zo: “Alsof je een plek bereikt, om je heen kijkt, en weet dat je thuis bent”. Dat is dan ook de basis waarop FidesWonen haar taak als sociale volkshuisvester op Goeree-Overflakkee wil invullen.

Als eerste werden de contouren van het Ondernemingsplan gepresenteerd. Aandachtspunten in het plan zijn ondermeer de dreigende krimp in de kleine kernen, scheiden van wonen en zorg, leefbaarheid (o.m. veilige leefomgeving), vergrijzing, een toenemende vraag naar huurwoningen, goede communicatie met onze huurders en aansluiten bij de vraag. Daarbij werd nog maar eens onderstreept dat het van het grootste belang is dat er door alle partijen op de woningmarkt op een constructieve wijze wordt samengewerkt. Bij alle ambities zijn er drie belangrijke uitgangspunten: kwaliteit voor kwantiteit, een financieel gezonde organisatie, innovatie en doelgericht.

Ook was er aandacht voor die zaken die niet de tot de taken van FidesWonen horen: bijvoorbeeld het realiseren van commercieel vastgoed, nieuwbouw voor verkoop, functioneren als projectontwikkelaar of de focus leggen op duurdere huurwoningen. FidesWonen wil zich vooral (blijven) richten op de sociale volkshuisvesting vanuit haar missie “Wij bieden zekerheid in wonen op Goeree-Overflakkee, primair voor mensen die daar zelf onvoldoende in kunnen voorzien”.

Na de presentatie van het ondernemingsplan was het tijd om de hersenen te laten kraken. In een carrouselvorm bediscussieerden de aanwezigen een viertal thema’s die voor FidesWonen, en daarmee voor haar huurders en woningzoekenden, belangrijk zijn: Leefbaarheid en Maatschappelijk vastgoed, Financiële druk en betaalbaarheid, Woningaanpassing bij zorgbehoefte en een ‘world café’ over Duurzaamheid.

Het blijft van belang de leefbaarheid in een goede samenwerking met alle partijen zo goed mogelijk op te pakken. FidesWonen heeft daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast is leefbaarheid een breed begrip welke gaat over verpauperende (particuliere) panden tot achterpad verlichting en overlast door groepen jongeren. Maar ook sociale problemen welke zich achter de voordeur afspelen, activiteiten voor bewoners en voorzieningen die steeds meer wegtrekken uit het dorp. De conclusie van de aanwezigen was dat al deze zaken niet alleen de verantwoordelijkheid van FidesWonen is, maar dat deze leefbaarheidsproblematieken in gezamenlijkheid met Gemeente, Zorg, Politie, Welzijn en bewoners opgepakt moeten worden. Het initiatief ligt voornamelijk bij de gemeente, omdat maatregelen voor alle bewoners van belang zijn.
Financieel is het van belang dat FidesWonen een gezonde organisatie blijft. Het blijft daarbij balanceren tussen het anticiperen op overheidsbeleid en het betaalbaar houden van de sociale huurwoningen. Dat zal de komende jaren moeilijk genoeg blijken. FidesWonen vind het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen. Ook als de zorgbehoefte toeneemt. Dat betekent dat, binnen grenzen, meegewerkt zal worden aan woningaanpassing.
FidesWonen gaat de komende jaren ook extra middelen reserveren om duurzaamheidsinvesteringen  te kunnen doen die in het voordeel van onze huurders zullen zijn. Denk daarbij aan investeringen in de buitenkant van de woningen, maar ook aan dakisolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Bij nieuwbouwprojecten zullen we mogelijkheden onderzoeken om net iets verder te gaan dan de wettelijke voorschriften. Dit alles om ervoor te zorgen dat de totale woonlasten (huur + energie) voor de huurder zoveel mogelijk binnen de perken blijft. Gelijk leveren we zo een brijdrage aan een duurzamer samenleving.

Al met al was het een zeer geslaagde middag. In een afsluitend woord dankt de heer Van der Valk de inbreng van de belanghouders. Het Ondernemingsplan wordt nu verder uitgewerkt en, na advies van de huurdersverenigingen, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Commissarissen en de Ledenraad van FidesWonen.

Voor nadere informatie of vragen kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat van FidesWonen.
Telefoon: 0187  890415
E-mail: secretariaatfideswonennl

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden